Varslingsrutiner
​I LAG ønsker vi en åpen og inkluderende kultur. Hvor alle føler seg velkommen, respektert og hørt. LAG mener derfor det er viktig å ha gode etiske retningslinjer og rutiner for hvordan brudd på disse skal behandles.

Hva er et varsel?

Kritikkverdige forhold bør først og fremst tas opp med den gjelder. Dersom dette ikke fører frem, eller forholdes art gjør det nødvendig å ta forholdet opp med andre enn personen det gjelder, kalles det varsling.


Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både aktivister, tillitsvalgte og ansatte, og oppfordres til å gjøre det. Ansatte og personer med tillitsverv er i visse tilfeller pliktige til å varsle. Ved varsling blant ansatte er det tillitsvalgtes rolle å bistå arbeidstakeren som varsler. Ved mistanke om straffbare forhold skal politiet kontaktes.


Når kan du varsle?

Det er alltid mulig å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.


Eksempler på kritikkverdige forhold

 • Brudd på LAGs etiske retningslinjer
 • Brudd på LAGs vedtekter
 • Potensielle lovbrudd
 • Økonomisk utroskap, underslag eller brudd på skatteregler
 • Korrupsjon
 • Seksuell trakassering
 • Fare for liv og helse
 • Krenkende og/eller nedsettende språkbruk
 • Mobbing og trakassering
 • Maktmisbruk
 • Andre kritikkverdige forhold


Varslere oppfordres til å informere om:

 • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert.
 • Kontaktinformasjon.
 • Om andre er informert i saken, i så fall hvem.
 • Gjerne forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas.


Hvordan varsle?

Varsler sendes til lagkontroll@gmail.com, administrert av kontrollkomiteen. Dersom varselet gjelder medlemmer av kontrollkomiteen skal daglig leder varsles.

Varslingsrutinene skal være tilgjengelig på LAGs nettsider og gjøres tilgjengelig for de som er aktive i organisasjonen. LAG ønsker en åpen kultur der varsling settes pris på og oppfordres til.