11 organisasjoner i felles kronikk: Skjønner finanskomiteen sitt forvalteransvar?

Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Det ligger mye makt i å eie 17 500 milliarder kroner, og med den makten kommer et ansvar for å forvalte formuen på en måte som gjør at vi ikke bryter med folkeretten og våre internasjonale forpliktelser. Når flertallet i Finanskomiteen ikke synes å være interessert i å diskutere hvordan de skal håndtere dette ansvaret, er det grunn til å spørre seg om de har forstått sin egen rolle i fondets forvaltning, skriver en rekke organisasjoner i en felles kronikk om innstillingen til oljefondsmeldingen (SPU).

Først publisert på altinget.no den 25.06.2024

Oljefondet eies av det norske folk. Det vil si at du, jeg og alle andre nordmenn skal kunne si vår mening om hvordan fondet forvaltes. Men det er noen praktiske utfordringer ved å invitere 5,4 millioner til et årsmøte for å vedta hvordan fondet skal styres. Derfor har vi valgt en modell hvor det er Stortinget, folkets representanter, som setter rammene for forvaltningen av fondet. Etikkrådet og NBIM opererer innenfor disse rammene, men det er Stortinget som bestemmer handlingsrommet. Både Stortinget, gjennom finanskomiteen, Norges Bank Investment Management som forvalter fondet, og Etikkrådet har derfor et forvalteransvar for å sikre at måten fondet tjener penger på er i tråd med befolkningens ønsker.

Forvalteransvaret som ble glemt

Det er dette forvalteransvaret Finanskomiteens flertall synes å ha glemt, eller bevisst ignorerer. I behandlingen av årets stortingsmelding om fondet nøyer de seg med å si at «SPU har ikke som formål, og er heller ikke egnet til, å ivareta alle etiske forpliktelser Norge har».

Når de avviser alle diskusjoner om fondets ansvarlighet med en enkel setning, ignorerer de at fondet, som alle andre deler av den norske forvaltningen, er underlagt forpliktelser i internasjonale avtaler Norge har inngått. Det være seg internasjonal folkerett, menneskerettighetsforpliktelser eller klimaavtaler.

Fondets mandat uttrykker tydelig at langsiktig avkastning anses å avhenge av en bærekraftig forvaltning, både i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Videre har NBIM selv en investeringsstrategi som inkluderer å påvirke selskaper til ansvarlighet gjennom dialog og aktiv eierskapsutøvelse. Forvalterne har altså en tydelig forståelse av viktigheten av ansvarlighet. Det er et underlig paradoks at Stortinget, som skal føre kontroll med fondet, ikke virker å ta dette ansvaret like alvorlig.

Sivilsamfunnets rolle

At sivilsamfunn og mindretallet i komiteen løfter dette, er ikke snakk om særinteresser; det handler om å holde en viktig del av Norges internasjonale fotavtrykk ansvarlig for å operere i tråd med de forpliktelsene norske politikere av alle farger har vedtatt. At styringspartier som Høyre og Arbeiderpartiet, og finansministerens parti Senterpartiet, så lettvint fraskriver seg ansvaret for våre felles investeringer, er både skuffende og bekymringsverdig.

Finanskomiteen skriver selv i sin innstilling at ansvarlig forvaltning er et område i stadig utvikling. Da må også diskusjonene om hvordan fondet skal forvaltes være en kontinuerlig diskusjon. Det nytter ikke å peke på tidligere års vedtak og si seg fornøyd, når det som var godt nok i fjor ikke lenger holder bransjestandard i år. Årets behandling av stortingsmeldingen vil stå igjen som en tapt mulighet. Vi håper at Stortinget til neste år vil være sitt ansvar bevisst, og på ny ta diskusjoner om hvordan vi forvalter vår felles pensjon på alvor.

Forum for utvikling og miljø (ForUM), FORUT, Framtiden i våre hender, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Nordisk senter for Bærekraftig Finans, Fellesutvalget for Palestina, Amnesty International Norge, Latin-Amerikagruppene i Norge, Attac Norge, Spire, Besteforeldrenes Klimaaksjon