Foto: Fotografías Emergentes

Foto: Fotografías Emergentes

Følg oss på:
​I LAG ønsker vi en åpen og inkluderende kultur. Hvor alle føler seg velkommen, respektert og hørt. LAG mener derfor det er viktig å ha gode etiske retningslinjer og rutiner for hvordan brudd på disse skal behandles.

Prosedyre for behandling av varslingssaker i Latin-Amerikagruppene i Norge

Kritikkverdige forhold bør først og fremst tas opp med den gjelder. Dersom dette ikke fører frem, eller forholdes art gjør det nødvendig å ta forholdet opp med andre enn personen det gjelder, kalles det varsling. Alle har rett til å varsle og oppfordres til å gjøre dette. Ansatte og personer med tillitsverv er i visse tilfeller pliktige til å varsle. Ved varsling blant ansatte er det tillitsvalgtes rolle å bistå arbeidstakeren som varsler.

Forhold som bør varsles:

 Brudd på LAGs etiske retningslinjer 
 Brudd på LAGs vedtekter 
 Potensielle lovbrudd 
 Økonomisk utroskap, underslag eller brudd på skatteregler 
 Korrupsjon 
 Seksuell trakassering 
 Fare for liv og helse 
 Krenkende og/eller nedsettende språkbruk
 Mobbing og trakassering 
 Maktmisbruk 
 Andre kritikkverdige forhold 

Denne listen er ikke uttømmende. Også andre overtramp kan danne grunnlag for varsling. Dersom det foreligger usikkerhet hvorvidt et forhold er kritikkverdig nok til å varsles om, bør det sendes inn et varsel, slik at varslingsutvalget kan vurdere forholdet. 

Varsler sendes til lagkontroll@gmail.com, administrert av kontrollkomiteen. Dersom varselet gjelder medlemmer av kontrollkomiteen skal daglig leder varsles. 

Mulige sanksjoner i LAG

 Eksklusjon 
 Tidsavgrenset eksklusjon 
 Advarsel med krav om endret oppførsel 
 Tap av verv 
 Oppsigelse 
 Krav om tilbakebetaling av midler 
 Politianmeldelse 

Iverksettelse av disse sanksjonene er ikke gjensidig utelukkende og det er fullt mulig å oppleve at flere av disse sanksjonene benyttes. 


Varslingsrutinene skal være tilgjengelig på LAGs nettsider og gjøres tilgjengelig for de som er aktive i organisasjonen. LAG ønsker en åpen kultur der varsling settes pris på og oppfordres til.