Innspill til Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet 2024

LAG har ytret en anbefaling til utenrikskomiteen om at de i statsbudsjettet for 2024 øker bevilgningene til Norecs utvekslingsprosjekt. Hvor brigadeprosjektet i mange år har fått sin støtte.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har innspill til prop. 1 S (2023-2024) knyttet til Kap. 144 post 70 om Utvekslingsordninger.

LAG anbefaler at komiteen øker posten til tilsvarende nivå som 2020, i tillegg til at summen indeksreguleres for prisnivået i 2024.

LAG er en solidaritetsorganisasjon som i over 45 år har jobbet i solidaritet med Latinamerikanske grasrotbevegelser. En viktig del av dette arbeidet er gjort gjennom tilstedeværelse og deltakelse av frivillige hos bevegelsene vi jobber med. I 25 av disse årene har vi mottatt støtte av Utenriksdepartementet først gjennom Fredskorpset, så Norec for å kunne gjennomføre utvekslinger mellom frivillige unge voksne i Norge og Latin-Amerika. I år har vi fått avslag på søknad med hovedargument om manglende bevilgninger.

Kap 144, post 70 Utvekslingsordninger i statsbudsjettet har hatt en reduksjon på nesten 9% siden 2020, dette uten å legge til indeksregulering av pris. Da er reduksjonen enda større.

Internasjonalt samarbeid med fokus på at frivillige unge voksne kan få erfaringer på tvers av landegrenser er en veldig god investering for fremtiden. Dette skaper solidaritet mellom folk, et veldig godt grunnlag for å skape bevisste og tolerante mennesker. LAG vil understreke viktigheten av å samarbeide med et bredt spekter av samfunnet, med spesielt fokus på grasrotnivå hvor mange av dem som til daglig kjemper for sine rettigheter befinner seg. Internasjonale utvekslinger er nå enda viktigere enn noen gang tidligere. Vi trenger solidaritet og internasjonalt samarbeid for å få bukt med klima og miljøkrisen, skape bærekraftig utvikling, innovasjon og fred, og nå bærekraftmålene vi har satt oss i fellesskap.

LAG vil også understreke viktigheten av å løfte bistandsbudsjettet tilbake til 1% av BNI som lovet i regjeringsplattformen. Vi ser at flere og flere mennesker i verden lider av sult, fattigdom og konsekvenser av klimaendringene. Norge som et velstående land som selv i krisetider får store ekstra inntekter som følge av våpensalg, strømeksport og et stadig voksende oljefond burde kunne bidra med en liten prosent av alt dette vi tjener til det store fellesskapet vi kaller verden.

Med vennlig hilsen

Latin-Amerikagruppene i Norge

Tags