Landsmøtet i LAG

Alle lokallag, arbeidsgrupper, brigadeprosjektet og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er invitert til å delta på LAGs Landsmøte som vil finne sted i Oslo 24.-25. februar 2024.

Alle okallag, arbeidsgrupper, brigadeprosjektet og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er invitert til LAGs Landsmøte i Oslo 24.-25. februar 2024. Landsmøte er Latin-Amerikagruppene i Norge sitt øverste organ og avholdes én gang i året. Stemmeberettigete på Landsmøtet er: landsstyrets leder, nestledere, delegater fra lokallag og arbeidsgrupper og to representanter fra brigadeprosjektet.

Alle medlemmer er velkomne på Landsmøtet, og har forslags- og talerett. Frist for påmelding av delegater og observatører er 12. februar. Påmelding skal gjøres via denne lenken: Påmelding Landsmøte 24. - 25. februar (google.com)


Landsmøtet skal:

• Godkjenne innkalling og dagsorden

• Godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode,

• Vedta en arbeidsplan, diskutere nasjonale kampanjer og politisk skolering,

• Velge leder, nestleder, samt godkjenne lokallagene, arbeidsgruppene og Brigadestyret sine representanter til Landsstyret. Det skal tas hensyn til en balansert minoritets-, kjønns- og aldersfordeling.

• Velge en Kontrollkomité bestående av tre medlemmer av Latin-Amerikagruppene i Norge med vararepresentanter,

• Velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Latin-Amerikagruppene i Norge med vararepresentanter i prioritert rekkefølge,

• Behandle innkomne forslag til endring av politisk plattform og vedtekter

Frister
• Saker og forslag som lokallag, arbeidsgrupper og Brigadeprosjektet vil fremme på Landsmøtet må være Landsstyret i hende 03. februar 2024. Forslag sendes til
info@lagnorge.no.
• Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut med landsmøtets andre innkalling senest 10. februar 2024.
• Forslag til endring i organisasjonens vedtekter må være sendt inn innen fristen 03.februar. Det er ikke mulig å fremme forslag til vedtektsendringer under selve Landsmøtet.

Valg
Valgkomiteen er også i gang med sitt arbeid. Har du spørsmål til komiteen eller lurer du på å stille tilvalg? Ta kontakt med Johan Mosquera: johangongora@yahoo.com, Leandro Rocha: leandrocultural@gmail.com eller André Kraemer Goés: akgoes@gmail.com

Reise til Landsmøtet:
LAG betaler for billigste reisevei til delegater, så lenge det er budsjettmessig dekning for det. Dersom du trenger overnatting ber vi om at du tar kontakt med sekretariatet.

For øvrige spørsmål, ta kontakt med Silje Hvilsom Kvanvik, info@lagnorge.no

Velkommen til LAGs landsmøte

24. -25. februar, kl. 09:00-15:30
Kolstadgata 1