Følg oss på:
I 2007 lanserte Ecuador sitt forslag om å la oljen ligge i Yasuní. I regnskogsområdet lå omtrent 846 millioner oljefat under bakken, en betydelig inntektskilde for et land i vekst. Forslaget ble lansert av sivilsamfunnet i Ecuador, og fikk muligheten til å bli virkelighet da Ecuadors president Rafael Correa tok ordet i FN, og sa «Med vårt prosjekt tilbyr Ecuador et konkret og innovativt forslag som vil bidra til utslippskutt av CO2 og bevaring av biologisk mangfold.[…] dette vil være et unikt eksempel på global kollektiv handling som ikke bare vil redusere den globale oppvarminga, som kommer hele planeten til gode, men som også introduserer en ny økonomisk logikk for det 21. århundret, som gir verdi til andre ting enn varer.»

Vinn-vinn-vinn

Målet var at andre land skulle bidra, på samme måte som andre regnskogsbevaringsprosjekter for å

Sikre biologisk mangfold

Med prosjektet garanterer ecuadorianske myndigheter beskyttelse av skog i og utenfor Yasuní som totalt vil utgjøre 20 prosent av Ecuador sitt territorium. Yasuní er det området i verden som har størst biologisk mangfold.

Bremse klimaendringene

Utvinning og forbrenning av fossil brensel fører til store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Ved å unnlate å utvinne ressursen unngår vi disse utslippene. Siden reservene ligger under en regnskog ville utvinning av ressursene ha medført nedhogging av regnskog. Skoggenerelt og regnskog spesielt er verdens lunge fordi trærne tar opp klimagasser.

Ivareta urfolksgrupper

Det bor to urfolksgrupper som lever på tradisjonelt vis og frivillig isolert i det omtalte området. Ved å ikke utvinne olje i området vil disse gruppene fortsatt kunne eksistere på den måten de ønsker.

Redusere fattigdom

Pengene Ecuador får for ikke å utvinne oljen vil bli investert i utvikling av bærekraftig energiteknologi, økologiske arbeidsplasser (økoturisme og skogvern), og helse og utdanning som vil komme de fattigste gruppene til gode.   

Gi etter evne

Prosjektet hadde som mål å bli en modell andre land kunne følge, dersom de er i en lignende situasjon som Ecuador. Gjennom FN skal det settes ned retningslinjer for å sikre at modellen ikke kunne brukes av rike land, men forbeholdes utviklingsland med tropisk regnskog.

Landene som ville bidra skulle gjøre det etter evne, og det ble estimert at Norge over 13 år skulle bidra med et beløp som er mindre enn den årlige bilaterale bistanden Norge gir til land som Sudan og Uganda. Norge, som har bidratt mye til regnskogsbevaring og er opptatt av urfolksrettigheter internasjonalt var forventet å ta positivt imot forslaget.

Midlene skulle eies av FNs utviklingskommisjon, UNCTAD, men forvaltes av den ecuadorianske staten. UNCTAD vil derfor ha mulighet til å overvåke at midlene brukes slik de er tenkt. Ettersom Ecuador er et demokratisk land der politiske prioriteringer kan endre seg, ble det bestemt at bidragsyterne skulle tilbakebetales det de hadde gitt dersom en senere regjering skulle velge å utvinne oljereservene. 

Manglende støtte

Norge valgte, skuffende nok, ikke å støtte prosjektet, til tross for prioritering av regnskogbevaring og klimatiltak i Sør. Prosjektet fikk ikke nok støtte, og i 2014 annonserte Correa at Ecuador ville åpne for oljeboring i området, kanskje så tidlig som i 2016.

LAGs krav i kampanjen:

Stopp klimaendringene

Utvinning og forbrenning av olje fører til store CO2 utslipp. Ecuador vil investere i en framtid basert på fornybar energi. Som oljenasjon har vi en klimagjeld. Det er på tide at vi betaler litt tilbake!

Bevar regnskogen

Yasuní er det området i verden med størst biologisk mangfold. Regnskogen tar opp betydelige mengder CO2 - Amazonas er verdens lunge. Mange av våre medisiner og andre viktige produkter kommer fra regnskogen – vi vil ikke miste dem!

Gi folk en framtid

Urfolksgrupper må tvangsflyttes dersom oljen i området skal utvinnes. Pengene i Ecuadors oljefond skal investeres i helse og utdanning for hele befolkningen. Vi kan bidra til å bygge en framtid uten oljeavhengighet – støtt Yasuní-prosjektet!

Hva gjorde vi?

Til kampanjen laget LAG en underskriftsaksjon med de tre kravene over, og mange aksjoner, workshops, åpne møter og stands. Målet var å spre informasjon om Yasuní og å vise at vi er mange som ønsker å betale for å bevare regnskog og la olja ligge. I tillegg arbeidet vi for å få partier til å fremme endringsforslag til statsbudsjettet i 2012.

Publikasjon: http://www.latin-amerikagruppene.no/Artikler/12904.html

Artikkel: http://www.latin-amerikagruppene.no/Artikler/14012.html