Følg oss på:
Kvar haust, frå august til november, tek Latin-Amerikagruppene (LAG) imot seks aktivistar frå Brasil, Colombia og Guatemala. Dei har mykje kunnskap og engasjement, og er utruleg inspirerande å møte.

Under opphaldet i Norge bur og arbeider brigadistane saman med LAG. Brigadistane får politisk skulering og lærer korleis norske sivilsamfunnsorganisasjonar jobbar. Skuleringa fokuserer særleg på norsk jordbruk, arbeidarørsla, kvinnespørsmål, fredsarbeid og den norske venstresida. I tillegg til dette driv brigadistane informasjonsarbeid, både for LAG og for andre organisasjonar. Deltakarane i brigaden har mykje kunnskap om lokale forhold i sine organisajonar og land. I år fokuserer brigaden særleg på to tema: fredsforhandlingane i Colombia og Guatemala, og latinamerikanske grasrotrørsler sine alternativ til jordbruksindustrien.

Oslo er hovudsete for brigaden, men den reiser også for å besøke alle LAG sine lokallag, samt til Troms og Finnmark. Om du ønskjer å møte brigaden så hald eit auge med kalenderen på heimesidene våre, så kan det hende brigaden besøker akkurat din by.

Dei seks deltakarane kjem frå fire latinamerikanske bondeorganisasjonar, der alle fire er organiserte i det verdsomspennande bondenettverket Vía Campesina. Årets deltakarar er Juan Pablo Giraldo Arango og Martha Lucía Rodriguez frå den colombianske organisasjonen Det nasjonale nettverket for Bønder (CNA), Tarcísio Lepoldo og Kadja Cristina de Jesus Bandeira frå Dei jordlause sin beveglese (MST) i Brasil, Angélica Ortíz Sales frå Nettverket for bønder (CUC) i Guatemala og Dorothea Tista de Leon frå Det nasjoanle nettverket for enker i Guatemala (Conavigua).

Deltakarane kjem kvar haust, og det er det fleire måtar ein kan bidra på:

Fadder

Kvar av brigadistane fra Latin-Amerika har ein fadder som har særleg ansvar for å følge opp sosialt. Me håpar fadderordninga gjer det lettare for brigadistane å bli kjente med oss i LAG, bli med på våre aktivitetar og å bli betre kjemt med Oslo som by. 

Fadderrollen er en moglegheit til å bli ekstra godt kjent med ein av dei besøkande brigadistane, lære meir om grasrotrørsler i Latin-Amerika og øve litt spansk eller portugisisk. Dersom du ønskjer å vere ein av fadrane for brigaden er det berre å ta kontakt. 

Bustad

Alle brigadistane bur saman med aktivistar frå LAG, og kvar haust er det difor moglegheit til å leige ut eit rom til ein eller fleire av brigadistane.

Tolk

Brigadistane snakkar kun spansk og portugisisk og er difor avhengige av tolk på alle møter og aktivitetar medan dei er i Norge. Kvar haust ser me difor etter nye tolkar som kan hjelpe med dette. Oppdraga er betalte. 

Dersom du ønskjer å møte brigaden, vil vite meir om haustens program, eller vil bidra, ta gjerne kontakt med våre prosjektmedarbeidarar på intercambiolag@gmail.com. 

Me ser fram til å møte deg på ein av våre aktivitetar.