LAG Norge går med March for science Norway

​Kunnskapsbasert informasjon og kritisk tenkning, inkludert respekt for ytringsfriheten og fri tilgang til uavhengig informasjon er viktige for å bygge og styrke demokratiske samfunn.

Kunnskaps-fellesskapet og akademisk frihet er truet av politiske og økonomiske krefter. Postfaktuelle strømninger får en stadig større rolle i det globale informasjonssamfunnet.  Nettopp derfor er det viktig å støtte opp under og styrke den uavhengige forskningen.

Vitenskap er ikke nødvendigvis objektivt, den kan utfordres, kritiseres og kontrolleres, men den skal være kunnskapsbasert, åpen og tilgjengelig for alle. Derfor er det enda viktigere med et uavhengig og solid kunnskapsmiljø for bygge rom for meningsutveksling, analyser og kritisk tenkning.

Akademisk samarbeid på tvers av lande- og språkgrenser og samarbeid med ikke-akademiske miljøer er viktig. Gjennom å utfordre egen tenkemåte, utvide våre horisonter og ved å ta øynene vekk fra fagtekster for å se ut i verden bygger vi kunnskap og relasjoner. Med det øker vi forståelsen for det andre og den kritiske tanken.

En grunnstein for den akademiske friheten er trygge rammebetingelser som gir rom for de lange linjene, tankene og analysene. Det er viktig å støtte opp under kunnskapsbygging og forskning som kommer hele samfunnet til gode. Akademisk frihet betyr derfor også at private interesser og finansieringskilder ikke skal legge føringer for utvikling av nye prosjekter eller ideer.

Kunnskap gjennom fri og uavhengig akademisk forskning kan ikke underlegges markedskrefter og akademiske institusjoner kan ikke styres som private foretak. Kunnskap bygges og drives ikke av konkurranse. Privatisering av kunnskap er udemokratisk og forsterker den sosiale ulikheten og politiske ekskluderingen verden over. Det begrenser både folks tilgang til de akademiske arenaene og begrenser hvilke aktører som får styre den akademiske debatten. Ikke minst kan en slik maktkonsentrasjon brukes til å kneble eller demonisere uttrykk for opposisjon.

For LAG er det viktig å støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter. Derfor støtter vi March for Science Norway.